Leerlingen hebben recht op goed onderwijs!

Onderzoek heeft uitgewezen dat elke leraar het verschil kan maken. En ook elke school.

  • Hoe maakt u het verschil?
  • Wat is de basis van kwalitatief goed onderwijs?
  • Wat maakt ons bevlogen?
  • Hoe sturen we daarop?
  • Waar willen we goed in zijn?
  • En waarom?

De belangrijkste succesfactoren
Een school met een hoge ambitie heeft baat bij een gestructureerde integrale aanpak. Dat betekent in de praktijk dat de school een duidelijke visie, koers en duidelijke gezamenlijke doelstellingen nodig heeft. Zonder dat geen kans op succes.

Een duidelijk personeelsbeleid is noodzakelijk, met een gedegen introductieprogramma voor nieuw personeel en scholing op basis van de ontwikkelbehoefte van medewerkers.

En verder een professionele werkomgeving waarin correcte feedback gegeven kan worden.

Die visie, koers en doelstellingen moeten uiteindelijk resulteren in concreet handelen in de klas: het primaire proces in het onderwijs. Professionele ontwikkeling is alleen mogelijk door het combineren van ervaring (wat werkt?) en theorie en onderzoek (evidence based).

Martie Slooter Consultancy kijkt met u wat uw school nodig heeft.

De aanpak van Martie Slooter Consultancy
Verbinden is de basis van mijn werk. Om in een samenwerking resultaten te bereiken is tijd nodig. Vanuit de verbinding ontstaat het wederzijdse vertrouwen om het proces van gedragsveranderingen en de eventuele cultuurverandering in gang te zetten.

Binnen de procesafspraken, gestelde doelen, het formuleren van de concreet waarneembare resultaten wordt er op basis van vertrouwen gewerkt aan de ontwikkeling en kan na afloop objectief worden geëvalueerd. Strak op de zaak en zacht op de persoon.

Deze werkwijze bevat elementen van processen met kenmerken uit een Lerende organisatie.

Martie Slooter Consultancy en schoolontwikkeling
Ik werk op grond van mijn ervaring en signalen uit het veld aan een effectieve aanpak voor schoolontwikkeling.

In alle lagen van het onderwijs gaat het erom of mensen met elkaar in contact zijn. Leraren met hun leerlingen, leerlingen onderling. Schoolleiders met hun collega’s, collega’s onderling, ga zo maar door. Iedereen heeft deze psychologische basisbehoefte en door contact met elkaar komen mensen tot ontwikkeling.

In het proces staan drie aspecten centraal:

1. Bewustwording
Voor een schoolorganisatie, voor een team en voor een individu is stap 1 om bewust te zijn van wat er is. Waarop moet, mag of wil de schoolorganisatie, het team of het individu zich richten? Wat is de visie op de gewenste situatie en de weg daar naar toe? Wat speelt er? Wat wordt er gevraagd van medewerkers? Wat ervaren medewerkers? Waar zitten de discrepanties met betrekking tot de huidige en de gewenste situatie?

2. Verantwoordelijkheid nemen
Een essentieel element van het succes van schoolontwikkeling zijn de argumenten voor de gevraagde verandering. Is er sprake van moeten veranderen (concurrentie, klachten, kwaliteit, inspectiebezoek) of is deze verandering op vrijwillige basis en geformuleerd vanuit bijvoorbeeld ambitie of passie?

In beide gevallen is het belangrijk commitment te hebben. Door het commitment van iedereen wordt het eigenaarschap duidelijk en zijn betrokkenen meer gemotiveerd.

3. Actie
Nadat er duidelijkheid is over de eerste twee stappen wordt er een aanpakplan gemaakt en uitgevoerd. Het aanpakplan bevat de te bereiken resultaten, hoe dat wordt gemeten, de beschreven interventies gedurende het traject, tussentijdse evaluaties, de verantwoordlijkheden van een ieder en het tijdpad. Dit aanpakplan staat gedurende het traject centraal.

Het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter biedt een handvat voor het concreet maken en identificeren van lerarengedrag. In dit boek worden gedrag en overtuigingen van effectieve leraren wordt beschreven. Deze kennis gekoppeld aan De Piramide©, een ontwikkelmodel voor leraren, biedt een stevig fundament voor onderwijs en creëert een duidelijk begrippenkader voor een schoolorganisatie.